Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a także z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, w szczególności:

a) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

b) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równość szans i umacnia wiarę we własne siły i możliwości,

c) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, osiągania sukcesów,

d) rozwija wrażliwość moralną i estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

e) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

f) może tworzyć zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego  rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

a) każda grupa powierzona jest opiece nauczycielowi, który bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka

b) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej

c) na wycieczce przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę nad grupą 10 dzieci sprawuje jedna osoba dorosła, rodzice każdorazowo wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola:

a) rodzice przyprowadzają dziecko do budynku przedszkola, do szatni pod opiekę woźnej,

b) woźna zaprowadza dziecko do sali zajęć i oddaje pod opiekę  nauczyciela,

c) rodzicowi przychodzącemu po dziecko woźna przyprowadza wychowanka z sali zajęć,

d) dziecko odbierane jest przez rodziców, prawnych opiekunów lub inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez nich na piśmie, gwarantującą dziecku pełne bezpieczeństwo

e) w przypadku innej osoby odbierającej dziecko z przedszkola niż rodzic,  nauczyciel sprawdza wykaz osób upoważnionych  przez rodziców i legitymuje w/w osobę.

f) Osobie nieupoważnionej dziecko nie jest wydawane .

Strona główna >>

Ogłoszenia

Powiadomienia